Fakta om boken

Omslag

Prestasjonskultur og prestasjonsledelse

av Sigurd Vik

ISBN: 9788215009667

Pris: NOK 379,-

Utgivelsesår: 2007

Sigurd Vik holder foredrag og kurs innen en rekke emner innen team, leder- og organisasjonsutvikling. Her er noen områder:

Prestasjonskultur
Prestasjonskultur retter seg mot ledere og medarbeidere på alle nivåer i en virksomhet.

 • Hva er avgjørende for å skape kollektivt gode prestasjoner.
 • Hva kjennetegner de beste virksomhetene.
 • Hva er den enkelte leder og medarbeiders ansvar.

Prestasjonsledelse
Prestasjonsledelse har både toppledere og mellomledere som målgruppe.

 • Hva kjennetegner god ledelse i høyt presterende kunnskapsbedrifter.
 • Hvilke fellestrekk er det mellom suksessrike næringslivsledere og toppidrettstrenere.
 • Hvordan utvikler man ledere i en prestasjonskultur.

Teamutvikling
"Det finnes verken perfekte medarbeidere eller medarbeidere. Men det finnes perfekte team".

- Vi som team, sier ofte ledere og medarbeidere. Dette sies ofte uten at man har god nok innsikt i hva et team er, hva som kreves for å bli et unikt team - og om det faktisk er nødvendig. Teamutvikling er spennende, utviklende og lønnsomt, men også krevende. Teamutvikling handler om:

 • Innsikt i team som samhandlingsform.
 • Hvordan utvikler man gode team.
 • Hva kjennetegner gode team.
 • Spilleregler og kommunikasjon.
 • Testing av teammedlemmer.

Lederutvikling
"En forutsetning for å lede, er at man er glad i ta beslutninger og glad i mennesker".

Det finnes nesten like mange definisjoner på ledelse som det finnes ledere. En allmenngyldig definisjon er likevel: - Ledelse er det du gjør for og sammen med andre for å nå en felles målsetting. God ledelse er følgelig en avgjørende faktor for å skape gode resultater. For å utøve god ledelse, må ledelse som fag diskuteres, utfordres og trenes på. Lederutvikling må være bedriftsspesifikk og fokusere både på det individuelle lederrollen og lederteamet som helhet.

 • Hva er de viktigste forholdene i lederrollen hos oss? Skal vi være ledere eller administratorer.
 • Meg som leder, mine styrker og mitt forbedringspotensial.
 • Hva er relasjonell ledelse.
 • Hvordan skape gode lederteam.
 • Motivasjon, rollemodell, kommunikasjon og gjennomføringsevne.

Gjennomføringene
"Et mål uten en plan er kun et ønske".

Den største svakheten hos mennesker, i prosjekter og virksomheter som ikke lykkes, er at de mangler gjennomføringsevne og utholdenhet. Kreativitet har ingen verdi, hvis det ikke leder fram til et produkt eller tjeneste som når kundene. Gjennomføringsevne kjennetegner virksomheter som Norsk Hydro, Aker, Orkla og Rema 1000, men er like viktig for små og mellomstore virksomheter.

 • Forutsetninger for å optimalisere en virksomhets gjennomføringsevne.
 • Om enkelthet og prioriteringer.
 • Prosjektgjennomføring og prosessledelse.
 • Involvering, eierskap og kommunikasjon.
 • Forbedringer, kvalitet og mindre byråkrati.

Målsettinger
"Selv de høyeste drømmer over skyende er av liten verdi hvis de ikke fører til handling".
Fridtjof Nansen

Offensive og modige virksomheter, har offensive og modige målsettinger. De utfordrer etablerte sannheter og er ikke redde for å mislykkes. - Du kan først vinne når du har sluppet frykten for å tape, sier hopptrener Mika Kojonkoski. Målene må brukes daglig for å styre forretningsmessige beslutninger. Gode målsettinger er konkrete, realistiske og har innvirkning på den enkelte medarbeider i organisasjonen.

 • Utvikling av mål og delmål.
 • Operasjonalisering av aktiviteter.
 • Engasjement og påvirkning for team og medarbeidere.
 • Oppfølging av mål.
 • Ledere og medarbeideres ansvar.

Motivasjon
En viktig del av lederrollen er å skape entusiasme og energi i organisasjonen. Samtidig har den enkelte medarbeider ansvar for sin egen motivasjon og å påvirke kollegaer og ledere for å skape en prestasjonskultur.

 • Hva er lederens ansvar.
 • Hva er medarbeiderens ansvar.
 • Hva skaper entusiasme og energi på en arbeidsplass.
 • Hva gjør de beste.

Kommunikasjon
"Ingen person har noen gang lyttet seg ut av en jobb"

God kommunikasjon er avgjørende for gode prestasjoner. Det handler om å skape trygghet og tillit. Åpenhet, aktiv lytting og ønske om å dyktiggjøre hverandre, er viktige forutsetninger for god kommunikasjon.

 • Hvilke metoder er de beste.
 • Hvordan kan en coachende lederstil fremme gode prestasjoner.
 • Hvordan gi gode tilbakemeldinger.
 • Hva er forutsetninger for å skape åpenhet og tillitt.
 • Hvordan unngå en begrensende høflighetskultur.

Motivasjon
En viktig del av lederrollen er å skape entusiasme og energi i organisasjonen. Samtidig har den enkelte medarbeider ansvar for sin egen motivasjon og å påvirke kollegaer og ledere for å skape en prestasjonskultur.

 • Hva er nødvendig for å skape entusiasme og energi i en organisasjon.
 • Hva gjør de beste.
 • Hvordan påvirker ledere medarbeideres motivasjon.
 • Hva kan jeg selv påvirke i forhold til min egen motivasjon

Kreativitet
Forutsetninger for å forbedre prestasjoner, et at man har evnen til å tenke nye tanker, generere nye ideer og har kraft nok til å gjennomføre dem. Kunnskapsdeling og fornyelse er et av virksomheters viktigste konkurransefortrinn.

 • Hvilke interne forutsetninger må være på plass for å skape innovative organisasjoner?
 • Hva fremmer og hindrer mennesker å være kreative?
 • Hvordan lykkes med kunnskapsdeling?
 • Hvilke metoder skaper gode innovative prosesser?

Verdien av verdier
Hva er fellestrekk mellom suksessfulle bedrifter som Aker, Orkla, Rema 1000, Skagen Fondene og Aarbakke? De står trygt på sitt verdigrunnlag, og det er styrende for de forretningsmessige beslutningene. Hva er koblingen mellom visjon, verdier og forretningsidé?

 • Hvordan kan verdier være grunnlag for gode prestasjoner.
 • Hvordan utvikler man et verdigrunnlag.
 • Hva må til for at de skal fungere i det daglige arbeidet.
 • Hva er lederes rolle for at verdiene skal fungere.
 • Hvilke etiske dilemmaer kan vi stå overfor.